Social Listening คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร พร้อม Tools ที่น่าสนใจ

Social Listening คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร พร้อม Tools ที่น่าสนใจ

Social Listening คืออีกหนึ่งวิธีการทำงานที่สำคัญมากสำหรับการทำ Digital Marketing หรือการทำ Social Media Marketing ในปัจจุบัน…

Data Science (วิทยาการข้อมูล) คืออะไร Data Scientist ทำอะไรได้บ้าง?

Data Science (วิทยาการข้อมูล) คืออะไร Data Scientist ทำอะไรได้บ้าง?

ปัจจุบันเราอยู่ในยุค Big Data และทุกธุรกิจล้วนต้องอาศัยข้อมูล (Data) ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ จึงเกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้คนเราเข้าใจ…

Data-Driven Marketing กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล

Data-Driven Marketing กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล

Data Driven หรือ Data Driven Marketing คืออีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการทำ Digital Marketing ในยุคปัจจุบัน…

Data Analytics คืออะไร พร้อมตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อต่อยอดธุรกิจ

Data Analytics คืออะไร พร้อมตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อต่อยอดธุรกิจ

Data Analytics คืออะไร, Data Analysis คืออะไร – ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ Data Analytics และสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง อ่านเลย!